วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ประเทศเวียดนาม
(Vietnam) หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Socialist Republic of Vietnam) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกเวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวยาว และ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้ แต่มีภูเขาที่มีป่าหนาทึบแค่ 20% เวียดนามเป็นหนึ่งในสิบหกประเทศทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด โดยมีพันธุ์ไม้ 13,000 ชนิด และพันธุ์สัตว์กว่า 15,000 ชนิดลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84% ตลอดปี มีปริมาณฝนจาก 120 ถึง 300 เซนติเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ° ถึง 37 °เวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาว 3,260 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive EconomicZone) 1 ล้านตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่แหล่งน้ำในประเทศและเขตน่านน้ำ 226,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 87,375,000 คน มีค่า GDP รวม 251.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ GDP ต่อประชากร คือ3,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น